A Mesa do Parlamento de Galicia prorroga novamente de maneira extraordinaria o prazo de presentacións de emendas ata o día 14 de abril de 2018 (30/1/2018)

9/02/2018

A Mesa do Parlamento de Galicia, en resposta á petición dos Grupos Parlamentarios Popular de Galicia, En Marea e Socialistas de Galicia, acordou prorrogar, novamente de maneira extraordinaria, o prazo de presentacións de emendas ata o día 14 de abril de 2018.

A petición dos grupos veu motivada polo prazo que no escrito de contestación (Rexistro de entrada: 10024286) da secretaria da Comisión Superior para o estudo do desenvolvemento do Dereito Civil de Galicia prevese "finais do vindeiro mes de marzo" para realizar o informe sobre o posible encaixe dentro das competencias autonómicas en materia de dereito civil especial da Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular sobre corresponsabilidade parental e relaciòns familiares no cese da convivencia (Rexistro de entrada: 10024381):

Á Mesa do Parlamento

Á vista do escrito rexistrado con data 29 de xaneiro de 2018 e con número de rexistro 24286, os Grupos Parlamentarios Popular de Galicia, En Marea e Socialistas de Galicia, a través dos seus Portavoces, ao abeiro ao disposto no artigo 96.2 do Regulamento do Parlamento de Galicia, presentan unha solicitude de prórroga excepcional ata o 14 de abril de 2018 ao prazo de presentación de emendas á Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular: lei de corresponsabilidade parental e de relacións familiares no cese da convivencia (10/PPLI-000001 (339)).

Santiago de Compostela, 30 de xaneiro de 2018

2016 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos